Theo caycovang

Chung kết Cây cọ vàng: Tiến đến đỉnh vinh quang

Cây Cọ Vàng đã đến những chặng đường cuối cùng, ai sẽ vượt lên tất cả để chứng mình tài năng, khả năng sáng tạo vượt bật của mình và bước lên đỉnh vinh quang.